Poistenie dopravcov


Poistenie občanov                 Poistenie podnikateľov                 Poistenie dopravcov                 Leasing


Pre  dopravcov sprostredkovávame poistenie zodpovednosti  dopravcu, ktoré je určené vnútroštátnym cestným dopravcom a medzinárodným cestným dopravcom.

Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave ukladá dopravcovi v §4, ods. 1, písm. f povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú odosielateľom a príjemcom veci ako ochranu pre prípady škôd na zásielke, za ktoré zodpovedajú podľa príslušných právnych predpisov počas vykonávania vnútroštátnej cestnej nákladnej prepravy alebo podľa Dohody CMR počas vykonávania medzinárodnej cestnej nákladnej prepravy.

Výhody poistenia

  • poistením zodpovednosti dopravca získa istotu, že v prípade poistnej udalosti nebude jeho podnikanie finančne ohrozené
  • poškodenému bude v každom prípade škoda nahradená