Naše služby


Poistenie občanov                 Poistenie podnikateľov                 Poistenie dopravcov                 Leasing


1. Posúdenie existujúcich poistných zmlúv.
Väčšina subjektov už má v rôznej miere dojednané poistenie, preto je možné vyhotoviť podrobné posúdenie existujúceho stavu a upozorniť na možné problematické otázky. Posúdenie súčasného poistenia býva veľmi často impulzom k novému usporiadaniu poistného programu klienta.

2. Posúdenie a ocenenie poistných rizík, riskmanažment
Každému poistnému programu by malo predchádzať odhalenie a ocenenie poistných rizík, ktoré môžu spoločnosti ohroziť.

3. Vypracovanie návrhu poistnej zmluvy.
Celá doterajšia činnosť bude smerovať k priblíženiu sa k optimálnej verzii poistnej zmluvy s ohľadom na stav majetku, reálne riziká, predstavy klienta a finančné možnosti.

4. Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou spoločnosťou.
Po úspešnom výbere oslovíme vybraného poisťovateľa a zúčastňujeme sa na vypracovávaní poistných zmlúv.

5. Aktualizácia a modifikácia poistnej zmluvy podľa požiadaviek klienta.
Počas trvania poistnej zmluvy je treba neustále dbať na jej aktualizáciu (výpovede a dodatky poistných zmlúv) podľa skutočného stavu majetku a meniacich sa rizík, súčasne kontrolovať úplnosť a včasnosť platieb poistného.

6. Asistencia pri likvidácií poistných udalostí.
Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je aktívna pomoc klientom pri riešení škôd a dohlad nad objektívnym zhodnotením výšky škody, v prípade dlhšieho riešenia poistnej udalosti požiadanie poistiteľa o poskytnutie zálohy.